Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.  
Obchodní podmínky - KOMPLETWEB.cz

Smluvní obchodní podmínky

Platné od 1. 10. 2011

Podmínky pro používání systému KOMPLETWEB od firmy Neofema s.r.o., podpisem a registrací vyjadřujete souhlas.


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují podmínky za nichž společnost Neofema s.r.o., která je provozovatelem systému KOMPLETWEB, zprostředkovává druhým stranám (jednotlivcům, firmám) využívání tohoto redakčního systému.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. „KOMPLETWEB“ je redakční systém, provozovaný na doménách KOMPLETWEB.cz a KOMPLET-WEB.cz nebo individuálních doménách uživatelů (dále jen KOMPLETWEB)”.

2.2. „Doména 3. řádu“ je jmenný unikátní název pro webovou prezentaci KOMPLETWEB poskytovaný Provozovatelem (název.komplet-web.cz nebo název.kompletweb.cz).

2.3. „Vlastní doména“ je jmenný název pro prezentaci poskytovaný správcem domén (třetí strana).

2.4. „Server“ je soubor HW a SW prostředků, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz systému KOMPLETWEB. Tento systém vyžaduje provoz na serverech Provozovatele.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky KOMPLETWEB uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uživatel má právo pracovat se všemi prostředky, které jsou nabízeny výhradně v redakčním systému KOMPLETWEB.

4.2. Uživateli se zakazuje používat služby KOMPLETWEB pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy (pornografický materiál, nevyžádaná pošta – SPAM).

4.3. Uživatel nesmí využívat KOMPLETWEB stylem, který by vedl k porušení práv Provozovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků Provozovatele.

4.4. Pokud Provozovatel, vyzve Uživatele k odstranění všech svých dat, které poškozující programové nebo technické prostředky serveru - je tento povinen odstranit data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání emailové výzvy P

4.5. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Provozovatele na všechny poruchy a závady provozu služby KOMPLETWEB, a to písemnou formou.

4.6. Uživatel je plně zodpovědný za obsah své webové prezentace. Obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím on-line systému KOMPLETWEB a WYSIWYG editoru je plně v zodpovědnosti Uživatele, a to v plné míře.

4.7. Provozovatel může na základě požadavku Uživatele zařídit zprostředkování registrace vlastního doménového jména. Pokud Uživatel doménu již vlastní, může Provozovatel, po předchozí domluvě, umožnit za poplatek, provozování KOMPLETWEB pod touto doménou, nicméně stále na webhostingovém prostoru Poskytovatele. Uživatel pro účely registrace poskytne Provozovateli své pravdivé a úplné kontaktní údaje.

4.8. Provozovatel je povinen zajistit provoz a bezproblémové fungování systému KOMPLETWEB. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Provozovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet (zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

4.9. Provozovatel je povinen upozornit Uživatele včas na blížící se konec objednaného období, do kdy je předplacena služba KOMPLETWEB. Provozovatel tak učiní pomocí emailu, který odešle minimálně 7 dní před koncem sjednaného období.

4.10. Provozovatel má právo Uživateli deaktivovat službu KOMPLETWEB, který je v prodlení s platbou za využívání služby déle než 14 dní. V tomto případě bude služba zcela ukončena a data nenávratně smazána. Uživateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby.

4.11. Provozovatel neručí za obsah www stránek Uživatele, včetně všech údajů na stránkách zveřejněných, dále není povinen kontrolovat nabídku produktů či služeb. Třetí strana nemá právo žádat od Provozovatele odškodnění za publikované informace Uživatelem.

5. CENY ZA SLUŽBY

5.1. Provoz služby KOMPLETWEB se sjednává na dobu min. jednoho roku = minimální doba pronájmu. Fakturace bude provedena dopředu po testovací fázi Uživatele. Uživatel má právo si zvolit cyklus pravidelných plateb (1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok).

5.2. Při požadavku fakturace v měsíčních intervalech bude cena navýšena dle ceníku o 50,-/doklad, při čtvrtletní fakturaci bude cena bez navýšení, půlroční se slevou 5% a roční se slevou 10% z celkové fakturované částky. Veškeré vystavené účetní doklady jsou zasílány Uživateli pomocí emailové pošty, pokud není uvedeno jinak.

5.3. Provoz služby KOMPLETWEB lze vypovědět bez udání důvodů i před dovršením minimální doby pronájmu. Výpověď může být učiněna elektronickou formou zaslanou na kontaktní emaily a musí být doručena druhé straně nejpozději 1měsíc před dnem účinnosti výpovědi, avšak bez nároku na vrácení financí.

5.4. Pronajímané systémy vyžadují běh na serverech Provozovatele a je třeba aplikovat na ně klasický webhosting
(více informací na http://neofema.cz/webhosting.php), který je již zahrnut v ceně pronájmu.

5.5. Provozovatel respektuje platné právní předpisy o ochraně osobních údajů podle platné legislativy ČR.

5.6. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 10. 2011.

 
 
 
Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, používají soubory cookies | Prohlášení o ochraně soukromí.
 
Provozovatelem serveru je Neofema s.r.o.